Vážení,

provozovatel Stěhování Adis (dále jen provozovatel) si velmi váží vaší důvěry a klade velmi velký důraz na ochranu vašich údajů, vč. údajů osobních, při jejich zpracování. Provozovatel zpracovává veškeré osobní údaje výlučně v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů.

Cílem tohoto prohlášení je informovat o zpracování osobních údajů, ke kterému dochází v souvislosti s návštěvou webových stránek společnosti jakož i o dalších případech zpracování osobních údajů, kdy při činnostech provozovatele dochází ke zpracování osobních údajů dalších osob.

Zpracování protokolových souborů

V rámci přístupu na své webové stránky zpracovává provozovatel protokolové soubory o přístupu k těmto webovým stránkám, a to za účelem ochrany svých oprávněných zájmů spočívajících v zajištění ochrany webových stránek a zlepšení jejich fungování.

Zpracování těchto protokolových souborů bude provádět provozovatel; zpracování protokolových souborů zpracovává provozovatel následující údaje, které mohou (ale nemusí) zahrnovat osobní údaje návštěvníka webové stránky:

 • webová stránka, z níž návštěvník webovou stránku provozovatele navštívil;
 • IP adresa;
 • datum přístupu a doba přístupu;
 • případný dotaz návštěvníka;
 • kód odpovědi http;
 • přenášené skupiny dat;
 • údaj o prohlížeči a operačním systému počítače návštěvníka webové stránky.

Zpracování osobních údajů v souvislostí s vyřizováním podnětů, dotazů a reklamací

Pro zodpovězení dotazů, vyřízení požadavků a reklamací adresovaných provozovateli bude provozovatel zpracovávat osobní údaje poskytnuté osobou, která dotaz či požadavek vznesla. Takto poskytnuté osobní údaje bude provozovatel zpracovávat pouze v nezbytném (poskytnutém) rozsahu a jen do doby vyřízení dotazu či požadavku, nevznikne-li potřeba zpracovávat osobní údaje pro jiný účel (například pro ochranu práv a právem chráněných zájmů provozovatele). Tyto osobní údaje jsou poskytovány provozovateli dobrovolně, jelikož bez jejich znalosti by provozovatel nebyl schopen dotaz či požadavek vyřídit, a proto se jedná o bezsouhlasové zpracování.

Použití souborů cookie a analýza webových stránek

Za účelem zlepšení fungování svých webových stránek, vyhodnocení jejich návštěvnosti a za účelem optimalizace marketingových aktivit používá provozovatel na svých webových stránkách cookie soubory. Cookie soubory jsou malé textové soubory, které jsou ukládány prostřednictvím prohlížeče lokálně v počítači, pomocí něhož je webová stránka zobrazena. Cookie soubory neslouží k a ani neumožňují osobní identifikaci uživatelů webové stránky. V případě, že návštěvník webové stránky nesouhlasí se  shromažďováním cookie souborů, může zabránit jejich shromažďování změnou nastavení svého prohlížeče.

Google Analytics a Google Adwords

K analýze webových stránek pomocí cookie souborů používá provozovatel službu Google Analytics Premium, vyvinutou a provozovanou společností Google Inc., se sídlem Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“).

Analýza pomocí služby Google Analytics probíhá tak, že informace o užívání webové stránky vytvořené prostřednictvím shromážděných cookie souborů jsou přeneseny na server Google v USA a tam podrobeny příslušné analýze. V důsledku anonymizace IP-adres, která je na webových stránkách provozovatele nastavena, dochází před přenosem dat na server Google v USA ze strany Google ke zkrácení IP-adresy, a to v některém z členských států EU či Evropského hospodářského prostoru. Jen ve výjimečných případech je úplná IP-adresa přenesena na server Google v USA a teprve tam zkrácena (anonymizována).

Google nebude přenesená data, vč. zkrácené IP-adresy, spojovat s jinými daty. Prohlášení Google o ochraně osobních údajů je k nahlédnutí zde.

V rámci služby Google Analytics využívá provozovatel i související reklamní funkce poskytované Google, jako jsou přehledy zobrazení v reklamní síti Google, rozšířené reportování anonymních demografických dat (např. věk, pohlaví, zájmy) či zobrazování reklam v obsahové síti na základě zhlédnutých produktů (tzv. remarketing), vč. služby Google AdWords sloužící k personalizaci reklamy a zlepšení zacílení reklamy a tzv. remarketingu. Díky tomu pak může návštěvníkům svých webových stránek nabídnout reklamní obsah, který pro ně bude co možná nejzajímavější.

Další práva spojená s ochranou osobních údajů

Při zpracování osobních údajů provozovatelem nedochází k rozhodování založeném výhradně na automatizovaném zpracování, které by mělo právní účinky nebo by se jinak významně dotýkalo subjektů údajů, jejichž osobní údaje provozovatel zpracovává dle tohoto Prohlášení o ochraně soukromí.

Subjektům údajů, jejichž osobní údaje provozovatel zpracovává, náležejí při naplnění předpokladů stanovených právními předpisy následující práva spojená se zpracováním jejich osobních údajů:

 • právo na přístup k osobním údajům spočívající v právu obdržet bezplatně na základě žádosti informace o tom, které jejich osobní údaje provozovatel zpracovává;
 • právo na opravu jejich zpracovávaných osobních údajů;
 • právo na výmaz jejich zpracovávaných osobních údajů;
 • právo na omezení zpracování jejich osobních údajů;
 • právo na přenositelnost osobních údajů;
 • právo kdykoli odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud je souhlas právním základem pro příslušné zpracování osobních údajů (tj. pro zasílání newsletteru a dalších reklamních sdělení).

Subjekty údajů, jejichž osobní údaje provozovatel zpracovává, mají dále, při naplnění předpokladů stanovených právními předpisy, právo vznést námitku proti zpracování jejich osobních údajů, pokud právním základem zpracování jsou oprávněné zájmy provozovatele.

Výše uvedená práva, stejně jako stížnosti, mohou subjekty údajů, jejichž osobní údaje provozovatel zpracovává, uplatnit písemně či e-mailem u provozovatele jakožto správce osobních údajů, a to na kontaktních údajích uvedených níže v čl. 11.

Uživatelé a další osoby, jejichž osobní údaje provozovatel zpracovává, se také mohou se svojí stížností obrátit na dozorový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochova 27, 170 00 Praha 7, tel.: 234 665 111, web: www.uoou.cz.

Kontaktní údaje správce osobních údajů

Správcem osobních údajů zpracovávaných dle tohoto Prohlášení o ochraně soukromí je společnost:

Stěhování Adis
V Osikach, 111 01 Praha – Dolní Měcholupy.
IČ: 28889908
Spisová značka: A 66750 vedená u Městského soudu v Praze

V případě dotazů, podnětů či při uplatnění svých práv využijte e-mailové adresy info@stehovani-adis.cz nebo nás kontaktujte písemně na adrese provozovatele.

Toto prohlášení o ochraně soukromí je platné a účinné od 25.5.2018.